INÉ ZMLUVY, LISTINY

Úvod ZMLUVY PRE KATASTERINÉ ZMLUVY, LISTINY

Medzi iné zmluvy, listiny môžeme zaradiť akékoľvek zmluvy, dohody,  návrhy, žiadosti, oznámenia, ktorými  začneme akékoľvek katastrálne konanie (vkladové, záznamove, poznámky,...), môžeme sem zaradiť:

 

  • zamenná zmluva k nehnuteľnosti - ustanovenia o kúpnej zmluve sa primerane použijú aj na zámennú zmluvu, podľa ktorej si zmluvné strany vymieňajú navzájom nehnuteľnosti, a to tak, že každá zo strán sa považuje ohľadne veci, ktorú výmenou dáva, za predávajúcu stranu, a ohľadne veci, ktorú výmenou prijíma, za kupujúcu stranu. (v praxi sa využíva veľmi málo),
  • zmluva o zabezpečovacom prevode práva (v spotrebiteľských veciach zakázaná),
  • dohody o vyporiadaní BSM,
  • žiadosť o výmaz záložného práva,
  • návrh na zápis rozostavanej stavby
  • návrh na zápis dokončenej novostavby
  • mnoho ďalších,....