Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).

DAROVACIA ZMLUVA

Úvod ZMLUVY PRE KATASTERDAROVACIA ZMLUVA

Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma. Ak je predmetom daru nehnuteľnosť darovacia zmluva musí byť písomná. Darovacia zmluva podľa ktorej  ma prísť k darovaniu až po smrti darcu je neplatná. Darca sa môže domáhať vrátenia daru. Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo k členom jeho rodiny, tak, že tým hruboo porušuje dobré mravy. Darovacie zmluvy k nehnuteľnostiam môžeme rozdeliť  do dvoch skupín:

 

  1. Darovacia zmluva k bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome
  2. Darovacia zmluva k  akejkoľvek nehnuteľnosti, ktorá sa nenachádza v bytovom dome

 

1. Darovacia zmluva k bytu alebo nebytovému priestoru v bytovom dome,

 

  v ďalšom znení len „ darovacia  zmluva “ je zmluva, ktorou obdarovaný  nadobúda bezplatne vlastnícke pravo k bytu alebo nebytovému priestoru v bytovom dome, pričom popri tomto  vlastníckom práve k bytu, resp. nebytovému priestoru obdarovaný bezplatne nadobúda  aj vlastnícke právo  k spoločným častiam, spoločným zariadeniam a príslušenstvu  bytového domu. V prípade ak je s vlastníctvom bytu spojené  aj spoluvlastníctvo na zastavanom pozemku, na ktorom je bytový dom postavený, prípadne aj spoluvlastníctvo na priľahlých pozemkoch,  tak obdarovaný touto zmluvou bezplatne nadobúda aj spoluvlastnícky podiel na týchto pozemkoch. V prípade ak s vlastníctvom bytu alebo nebytového priestoru nie je spojené spoluvlastníctvo  na zastavaných a priľahlých pozemkoch, tak  je zriadené vecne bremeno v prospech  vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

 

Osobitným zreteľom, na ktorý treba poukázať pri darovaní bytov a nebytových priestorov v bytových domoch ja zákonné záložné právo. Zákonné záložné právo  je osobitným  druhom  záložného práva, nakoľko  vzniká podľa § 15 ods. 1  zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorý znie nasledovne: 

 

(1) Na zabezpečenie pohľadávok vzniknutých z právnych úkonov týkajúcich sa domu, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva a na zabezpečenie pohľadávok vzniknutých z právnych úkonov týkajúcich sa bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktoré urobil vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome, vzniká zo zákona k bytu alebo nebytovému priestoru v dome záložné právo v prospech spoločenstva; ak sa spoločenstvo nezriaďuje, vzniká zo zákona záložné právo  v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Vznik a zánik záložného práva sa zapíše do katastra nehnuteľností.

 

Toto záložné právo ako z textu ustanovenia zákona vyplýva je zákonné záložné právo, vzniká teda  priamo zo zákona a na vznik, resp. zápis do katastra nehnuteľností netreba súhlas vlastníka ako je to pri  zmluvnom záložnom práve. Toto zákonné záložné právo môže ale aj nemusí byť zapísané na liste vlastníctva, zápis zákonného záložného práva na liste vlastníctva iba  preukazuje jeho existenciu  a informuje kupujúceho o  existencii tohto zákonného záložného práva. Samotný zápis  na liste vlastníctva o tomto  zákonnom záložnom práve neznamená že na byte by boli dlhy, na druhej strane to ale ani nevylučuje. Samotný zápis o zákonnom záložnom práve nepredstavuje pre kupujúceho žiadne riziko, nakoľko  prílohou  pre potreby katastrálneho konania je aj písomné vyhlásenie predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov,  resp. správcu bytového domu, že vlastník nemá nedoplatky na platbách spojených s užívaním bytu.

 

 

2. Darovacia zmluva nehnuteľnosti, ktorá sa nenachádza v bytovom dome.

 

 Patria sem darovacie k nehnuteľnostiam predmetom ktorých je darovanie akejkoľvek inej nehnuteľnosti ako byt, resp. nebytový priestor v bytovom dome, pričom v praxi sa jedná  o darovanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam ako sú rodinné domy, chaty, garáže (nie v bytovom dome), obchodné a kancelárske priestory (nie v bytovom dome), akékoľvek pozemky – stavebné pozemky, záhrady, vinice, lesné pozemky, orná pôda,....