ZMLUVY PRE KATASTER

Úvod ZMLUVY PRE KATASTER

Pre akékoľvek listiny pre kataster, resp. pre celé katastrálne konanie platí, že musia splňať celý  celý rad písomných, právnych ako aj procesných zákonných náležitostí a to predovšetkým náležitostí podľa:

  • Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb.)

  • zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov,

  • zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam.

Právo k nehnuteľnosti z akejkoľvek  listiny, zmluvy pre kataster nevznika  samotonou listinou, ale až podaním návrhu na zacatie katastrálneho konania a toto právo vzniká  až rozhodnutím o príslušnom katastrálnom konaní  a to katastrálnym odborom príslušného okresného úradu.